Previous Next

این نرم افزار برای تمرین دیکته اول دبستان طراحی شده است. محتوای این نرم افزار توسط معلمان مجرب آموزش و پرورش تهیه و توسط نیم خانه یادگیری طراحی گردیده است.

این نرم افزار روی پلت فرم اندروید طراحی گردیده است.