یکی از مسائلی که حوزه های مختلف با آن روبرو هستند عدم توانایی در ساخت ابزارهای نرم افزاری در راستای امور خوذ می باشد.

ما در تیم خانه یادگیری با برقراری ارتباط با متخصصین رشته های مختلف خصوصاً رشته های روانشناسی ، روانپزشکی و آموزش نیاز سنجی های لازم برای ساخت ابزار نرم افزاری مورد نیاز آنها را انجام می دهیم و سپس در جهت تولید و عملیاتی کردن آن هدفگذاری و اقدام می کنیم.